1. Opšte informacije

Mi rado podržavamo necenzurisani tok informacija i ideja putem Interneta i pod normalnim okolnostima ne nadgledamo aktivnost pretplatnika. DEL Systems nastoji da omogući svojim korisnicima pristup svemu što Internet može da ponudi. Iako je DEL Systems čvrsto opredeljen podržavanju principa slobodnog govora, određene aktivnosti koje mogu biti štetne po DEL Systems i sam Internet ne mogu biti dozvoljene u okviru principa slobodnog govora. Resursi DEL Systems-a i Interneta su ograničeni, i njihova zloupotreba od strane korisnika može imati negativan uticaj na društvo.

Mi pod normalnim okolnostima ne nadgledamo aktivnost korisnika, izuzev prilikom merenja radi boljeg iskorišćenja sistema i pripreme računske arhive. Međutim, u okviru naših napora da promovišemo dobru kolegijalnost u okviru Internet zajednice, odgovorićemo na pravi način ako uočimo zloupotrebu internet usluga.

Zato u okviru naših uslova o korišćenju usluga možemo ukloniti materijale koji, po našoj diskreciji, mogu biti ilegalni, podložni odgovornosti, ili koji krše ovu polisu. DEL Systems može sarađivati sa organima vlasti i/ili trećim licima u cilju istraživanja posumnjanih ili počinjenih krivičnih dela ili zabranjenih delatnosti. Vaše kršenje ove polise može rezultovati suspenzijom ili trenutnim prekidom Vašeg računa kod DEL Systems-a ili drugih aktivnosti kao što je naznačeno u odeljku 3. BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA.

Ovaj dokument ima za cilj da razjasni osnove DEL Systems-ove politike prihvatljivog korišćenja. Ovo su osnovne odrednice stvaranja i primene politike prihvatljivog korišćenja:

• Obezbediti pouzdanu uslugu našim korisnicima

• Obezbediti sigurnost i privatnost našeg sistema i mreže, kao i drugih sistema i mreža

• Povinovati se postojećim zakonima

• Održavati našu reputaciju odgovornog provajdera

• Podržavati odgovornu upotrebu Interneta i sprečavati aktivnosti koje smanjuju upotrebljivost i vrednost Internet usluga

• Čuvati vrednost resursa Interneta kao sredstva za slobodno izražavanje i tok informacija

• Sačuvati sigurnost i privatnost individualnih korisnika

Ne smete koristiti Vaš virtuelni sajt radi objavljivanja materijala koji, po našoj diskreciji, mogu biti ilegalni, podložni odgovornosti, ili koji krše ovu polisu. U okviru ove polise, »materijal« se odnosi na svaku vrstu komunikacije uključujući i narativne opise, grafiku (uključujući fotografije, ilustracije, slike, crteže, simbole), izvršne programe, video snimke, i audio snimke.

Ako se račun DEL Systems-a koristi u svrhu kršenja ove polise ili uslova pružanja usluga zadržavamo pravo da prekinemo saradnju bez prethodnog obaveštenja. Radije praktikujemo da upozorimo korisnike na neprilično ponašanje i potrebne korektivne aktivnosti, ali gruba kršenja ove polise rezultovaće momentalnim prekidom usluga. Naša nemogućnost da sprovedemo ovu polisu iz bilo kog razloga ne može se smatrati kao odricanje od prava da to uradimo bilo kad.

Kao član hosting zajednice morate odgovorno koristiti pristup hostingu. Ako imate pitanja u vezi ove polise kontaktirajte nas.


2. Kršenja Polise prihvatljivog korišćenja su:

a.  Ilegalna upotreba: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi kršenja, namerno ili nenamerno, bilo kog primenjivog lokalnog, državnog, nacionalnog ili međunarodnog zakona, ili bilo kojih pravila i odrednica koje iz toga proističu. Zabranjene delatnosti jesu, ali nisu ograničene na: emitovanje opscenih materijala, namerno širenje kompjuterskih virusa, ostvarivanje nedozvoljenog pristupa privatnim mrežama, saučestvovanje u emitovanju piratskog materijala, rukovođenje ili učestvovanje u nelegalnom klađenju, ili posredovanje u ilegalnim piramidalnim šemama putem elektronske pošte.

b.  Neovlašćeni pristup: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi pristupa ili pokušaja pristupa drugim računima ili proboja ili pokušaja proboja sigurnosnim merama DEL Systems-a ili drugih kompjuterskih softvera i hardvera, elektronskih komunikacionih ili telekomunikacionih sistema, čak iako ne rezultuju menjanjem ili gubitkom podataka. Ovakvo kršenje je strogo zabranjeno i biće propraćeno trenutnim prekidom usluga.

c.  Ugrožavanje maloletnika: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi ugrožavanja ili pokušaja ugrožavanja maloletnika na bilo koji način, uključujući ali ne i ograničavajući se na dečiju pornografiju.

d.  Pornografija i materijali za odrasle: Objavljivanje sajta ili web stranica čiji prihod je ostvaren u potpunosti ili delom od materijala za odrasle.

e.  Pretnje: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi emitovanja materijala (putem e-mail-a ili na drugi način) koji je preteći ili podstiče na telesne povrede ili uništavanje ili oštećivanje imovine.

f.  Uznemiravanje: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi uhođenja ili uznemiravanja drugih na neki drugi način.

g.  Nepoštene aktivnosti: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi nepoštenih ponuda za kupovinu ili prodaju robe ili usluga ili promovisanja finansijskih prevara kao »piramidalne šeme«, ili »lančana pisma«.

h.  Falsifikovanje ili imitacija: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi dodavanja, brisanja ili menjanja informacija u indentifikacionim zaglavljima ili pokušaja pogrešnog navođenja ili imitiranja drugih osoba korišćenjem falsifikovanih zaglavlja ili drugih identifikacionih informacija. Korišćenje anonimnih odgovora na pisma ili nadimaka nije zabranjeno. Korišćenje namerno pogrešno navodećih zaglavlja da bi se izbegli sakupljači SPAM e-mail adresa je takođe dozvoljeno.

i.  SPAM ili neželjeni / glomazni e-mail: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi SPAM-a ili slanja neželjenog komercijalnog e-maila ili neželjenog glomaznog e-maila ili pomaganja u slanju takvog neželjenog e-maila, čak iako nije komercijalan. Kao odgovor na pritužbu, imamo diskreciju da odredimo na osnovu prikupljenih dokaza da li su potencijalni primaoci sa opcionalne e-mail liste. Takođe vam je zabranjeno slanje istih ili značajno sličnih neželjenih poruka, komercijalnih ili ne, na više od 50 adresa.

j.  Kršenje zaštite autorskih prava ili zaštitnog znaka: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi objavljivanja, primanja, kopiranja, učitavanja, slanja poštom, prenošenja, reprodukovanja, uzimanja, kršenja ili distribuiranja informacija ili softvera ili drugog materijala koji je podležan zaštiti autorskih prava, zaštitnog znaka, patenta, poslovne tajne, ili druge vrste zaštite intelektualne svojine, zakona o čuvanju zaštitnog znaka, ili drugih prava drugih stranaka izuzev ako posedujete ili kontrolišete prava ili ste dobili pristanak za to. Ovo uključuje korišćenje materijala za koji nemate pravo da učinite dostupnim pod bilo kakvim ugovornim ili dogovornim pravom bilo koje stranke (uključujući unutrašnje informacije, vlasničke ili poverljive informacije do kojih ste došli putem radnih odnosa ili podložne dogovorima o neotkrivanju). Ova zabrana takođe uključuje korišćenje materijala ili informacija uključujući slike ili fotografije dostupne kroz DEL Systems-ove usluge, digitalizaciju ili distribuciju fotografija iz časopisa, knjiga, ili drugih izvora podložnih zaštiti autorskih prava, i neautorizovano slanje softvera podložnog zaštiti autorskih prava.

k.  Prikupljanje ličnih podataka: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi prikupljanja ili pokušaja prikupljanja ličnih podataka o trećim licima bez njihovog znanja ili pristanka.

l.  Preprodavanje računa ili usluga: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi preprodavanja ili eksploatisanja usluga u bilo koju komercijalnu svrhu bez originalne i potvrđene dozvole za preprodaju od DEL Systems-a.

m.  Prekidi konekcije i neprijateljska aktivnost: Obavezujete se da ne koristite usluge DEL Systems-a radi neprijateljskog uticanja na mogućnost drugih da koriste usluge DEL Systems-a ili Interneta. Ovo uključuje i objavljivanje materijala koji sadrži softverske viruse ili druge kodove, fajlove ili programe napravljene da ometaju funkcionalnost kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme. Takođe su zabranjeni pokušaji ometanja normalnog toka dijaloga, izazivanja skrolovanja ekrana brže nego što korisnik može da kuca ili ponovljeno ubacivanje besmislenih karaktera, tri ili više praznih linija, istog teksta tri ili više puta ili stalno ponavljanje istog teksta u programima za četovanje. Ne smete ni na koji način ometati razmene u stvarnom vremenu ili vršiti napade na druge korisnike usluga. Takođe, ne smete izazivati prekide usluga, servera, mreža, ili se oglušiti o procedure ili zahteve u vezi sa uslugama. Zabranjeno Vam je da omogućite korišćenje mreže za nedozvoljene ili nedolične aktivnosti ili konfiguracije koje ometaju druge u korišćenju mreže.

n.  Prevara: Podrazumeva svesno pogrešno tumačenje ili pogrešno navodeću izjavu, pisani dokument ili aktivnost učinjenu u nameri da osoba kojoj je upućena postupi u skladu sa njom.

o.  Neodgovarajuće korišćenje softvera: Korišćenje softvera ili drugog sredstva koje olakšava konstantnu konekciju za vreme korišćenja usluga servera može rezultovati prekidom usluga.

p.  Prikupljanje e-mail-a: Prikupljanje e-mail adresa radi slanja nepoželjnog ili nedozvoljenog materijala.

r.  Prekoračenje opsega i prostora na disku: Prekoračenje maksimalnog mesečnog prometa i maksimalnog dozvoljenog prostora na disku za vaš web sajt. Ovim nas oslobađate odgovornosti za brisanje ili nemogućnost skladištenja podataka i sadržaja koji prekoračuju ove granice. Takođe se slažete da platite sve dodatne troškove proistekle iz ove zloupotrebe, po odrednicama web hosting ugovora i uslova korišćenja usluga.

s.  Kršenje zaštite autorskih prava, patenta, zaštitnog znaka, poslovnih tajni ili prava intelektualne svojine: Distribucija i postavljanje materijala koji krši gore pomenuta prava neće biti tolerisano.

t.  Distribucija virusa: Namerna distribucija softvera koji ima za cilj da pričini štetu, uznemiri ili smeta osobama, podacima, ili/i kompjuterskim sistemima je zabranjena. Ovakav prekršaj rezultovaće trenutnim raskidanjem inkriminisanog računa.


3. Sigurnost

Odgovorni ste za svaku zloupotebu vašeg računa, i pouzdamo se u vas da obezbedite sigurnost naše mreže čak iako je nedozvoljenu aktivnost počinio prijatelj, član porodice, gost ili zaposleni. Stoga morate preduzeti sve potrebne korake da sprečite nedozvoljeni pristup vašem računu i minimizirate zloupotrebu mreže. Takođe, ne smete koristiti vaš račun da bi ste prodrli kroz sigurnosne mere drugih računa ili da ostvarite neovlašćen prodor u druge mreže ili servere. Krivična i građanska odgovornost može proisteći iz narušavanja sigurnosti sistema ili mreže. Incidenti koji uključuju ovakve prekršaje će biti istraženi i DEL Systems će sarađivati sa organima zakona ako se posumnja na krivično delo.

Povrede sigurnosti uključuju, ali se ne ograničavaju na:

a.  Deljenje Vaše lozinke i pristupa računu sa neautorizovanim osobama je zabranjeno. Morate se postarati da sprečite druge da koriste vaš račun, pošto ćete biti odgovorni za takvu vrstu zloupotrebe.

b.  Pokušaji da se sazna lozinka drugih korisnika su strogo zabranjeni i mogu rezultovati raskidom računa.

c.  Morate usvojiti odgovarajuće sigurnosne mere da bi sprečili ili minimizirali nedozvoljen pristup vašem računu.

d.  Ne smete pokušati da zaobiđete potvrdu identiteta ili sigurnost drugih korisnika, mreža ili računa. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na, pristup podacima koji nisu namenjeni vama, pristupanje ili korišćenje servera ili računa koji niste ovlašćeni da koristite, ili povredu sigurnosti drugih sistema. Korišćenje ili distribucija sredstava namenjenih kompromitovanju sigurnosti je zabranjeno. Primeri ovih sredstava uključuju, ali se ne ograničavaju na programe za pogađanje lozinki, programe za razbijanje zaštite ili programe za prodor u mreže.

e.  Ne smete ometati pružanje usluga drugim korisnicima ili mrežama. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na »preplavljivanje« mreža, namerne pokušaje da se preopterete računi, i pokušaje da se »sruši« domaćin (host).

f.  Korisnici koji povrede sisteme ili sigurnost mreža mogu postati krivično ili građanski odgovorni. DEL Systems će potpuno sarađivati sa istragama u vezi povreda sistema ili sigurnosti drugih sajtova, uključujući i saradnju sa organima zakona u istrazi mogućih kriminalnih prekršaja.

g.  Korišćenje ili širenje fajlova koji sadrže viruse, trojance, crve, vremenske bombe, zaražene fajlove ili druge programe sposobne da ugroze funkcionisanje nečijeg kompjutera ili imovine.

h.  Korišćenje softvera ili sredstava koja omogućavaju ostajanje na vezi i kada ne koristite aktivno usluge DEL Systems-a, ili ne koristite vaš račun da bi upravljali serverom.

i.  Hakovanje – povreda sigurnosti drugih kompjuterskih mreža ili pristup drugim računima. Ovi postupci uključuju, ali se ne ograničavaju na neovlašćen pristup ili upotrebu podataka, sistema ili mreža, uključujući pokušaje prodora, osmatranje ili ispitivanje ranjivosti sistema ili mreže ili narušavanje sigurnosnih ili identifikacionih mera bez izričite dozvole korisnika.

j.  Nadgledanje podataka ili protoka bilo koje mreže ili sistema bez izričite dozvole korisnika, uključujući korišćenje »njuškala« i SNMP sredstava.

Štetni postupci
Ne smete preduzimati druge aktivnosti, dozvoljene ili ne, koje su štetne po naše klijente, operacije, reputaciju ili poslovne odnose, što DEL Systems određuje po svojoj diskreciji.

Sigurnost lozinke
Uzdamo se u vas da sačuvate sigurnost vaše lozinke. Svaki pristup ili korišćenje usluga putem vašeg računa je vaša odgovornost. Niko ne sme da pokuša da sazna lozinku drugih korisnika.

Zabranjeno udruživanje
Vi tvrdite i garantujete da niste državljanin neke države ili ste udruženi sa nekom organizacijom kojoj je zabranjeno poslovanje na teritoriji Republike Srbije.


4.  Kontakt sa DEL Systems-om

Kontaktne informacije
Zahtevamo da učinite javno dostupnim informacije kako da vas kontaktiramo, i da odgovorite u razumnom vremenskom roku na sve naše primedbe o zloupotrebi usluga. Takođe, obavezujete se da se povinujete odredbama DEL Systems-ove polise o zloupotrebi, koja se povremeno apdejtuje i nalazi se na adresi www.delsystems.rs/polisa_koriscenja.htm. Ukoliko ne uspete da odgovorno koristite usluge DEL Systems-a ili ako se utvrdi Vaša zloupotreba istih, možemo okončati vaš račun bez nadoknade.

Prijavljivanje zloupotrebe
Ako želite da prijavite zloupotrebu neke od ovih polisa, možete nas kontaktirati.

Da bi prijava bila što efektnija, molimo vas da dostavite sledeće podatke o navedenim zloupotrebama:

1. e-mail sa punim informacijama u zaglavlju ili
2. IP adresu sa datumom i vremenom (uključujući i vremensku zonu), i
3. Dokaze o tome šta se dogodilo.

5.  Ispravke ove polise

Zadržavamo pravo na ispravke ove polise, polise privatnosti, polise o zloupotrebi, dogovora o hosting uslugama i drugih polisa bilo kad i na bilo koji način. Svaku izmenu postavićemo na naš sajt, na adresi www.delsystems.rs.